1.הר חומה

image

2.

שינוי תב"ע עבור תוספת שטחים והקניית זכויות לטובת מערכות טכניות.