2.

מצב קיים - בניין בן 4 קומות.
מוצע בהליך תמא/א - 2 קומות חדשות עבור 4 יח"ד חדשות
+ דירה חדשה נוספת בקומת עמודים מפולשת + פיצול דירה קיימת,
סה"כ תוספת 6 דירות חדשות (דירות יזם) בפרוייקט.