2.

image

3.

גדעון האוזנר - רמת שרת

ייעוד הקרקע - מגורים
מטרת הפרוייקט - תוספת קומות למגורים באמצעות הגשת תכנית מחוזית

אדריכל בניין מקורי - מ.רימון לירם