2.מבט מהרחוב

תכנון חדר טרנספורמציה ואישורו מול חח"י.
תוספת קומות באמצעות הגשת תכנית  (תב"ע) מקומית.