image

20

Dec

שאלות ותשובות נפוצות להליך היתר בניה

ש- דייר בקומה עילית רוצה לבנות , אך השכן מתחתיו לא מעוניין להצטרף , מה ניתן לעשות ?
ת- ניתן לבקש מעטפת בלבד עבור דירת השכן , תנאי לדיון יהיה הסכמת שכן המעטפת , לא משלמים על שטח       מעטפת  אגרות . אם וכאשר שכן המעטפת ירצה להשמיש את השטח, יהיה עליו      להוציא היתר בנפרד.

ש- כמה זמן לוקח להוציא היתר בניה ?
ת- זמן משור להוצאת היתר בניה , בין שנה לשנתיים , משתנה בהתאם לתהליך , האם בוקשו הקלות , הוגשו         התנגדויות וכו

ש- מהו תוקפו של היתר בניה?
ת- תוקפו של היתר בניה 3 שנים מיום הוצאתו , עמ שהתוקף יעמוד על 3 שנים , יש להגיש חידוש היתר בסוף       השנה הראשונה , וחידוש נוסף בסוף השנה השניה,
    במידה והתחילו העבודות , ההיתר תקף 6 שנים מ.


ש-  האם אדרש לשלם היטל השבחה ?
ת-  היטל השבחה משולם ב1 מבין 3 המקרים הבאים :
     1. בקשת הקלה 2. בקשה לשימוש חורג 3. אישור תכנית חדשה ( תבע )
     במידה והבקשה תענה על אחד מהמקרים הנל היא תעבור לבחינת המחלקה בדבר חבות היטל השבחה .
     כל אזרח זכאי לממש פטור לעניין זה פעם בחייו .
     הבקשה תקבל "פטור"  במידה ומתמלאים 2 התנאים הבאים :
     1. המבקש לא מימש את  הפטור בנכס נוסף שברשותו , גם נכס בעיר אחרת . 2. הדירה נשוא הבקשה           להיתר לא עולה על 140 מ"ר + חדר בטחון , סהכ 152 מ"ר בקרוב ,  קיים + מוצע.
 


ש- מה הסכום המשוער לתשלום אגרות ?
ת- ישנן 3 סוגי אגרות :
    1. אגרת היתר בניה - 33 ש"ח למ"ר מוצע  2. היטל סלילה 228 ש"ח למ"ר מוצע  3. אגרת גיחון 99 ש"ח            למ"ר מוצע.
     * אגרת היתר ואגרת גיחון משלמים גם על שטח שאינו מקורה מוצע ( מרפסת זיז/מרפסת גג )
     * ישנן שכונות שאגרת גיחון שתתקבל תהיה זולה יותר מהמצוין למעלה , בהתאם לתשתיות הגיחון הקימות        במקום.


ש- מהן ההוצאות הנלוות נוספות להליך היתר בניה ?
ת- תיק קווי בניה מהעריה - 191 ש"ח
    תכנית מדידה עי מודד מוסמך - 2500-3000 ש"ח ( למגרש סטנדרטי )
    מהנדס -משתנה בהתאם למוצע בתכנית
    פרסום/משלוח מכתבים ( תלוי אם פורסמה הקלה )
    הדפסות מול מכון העתקות
    אגרות - כמפורט למעלה
    השבחה בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם המחלקה או לחילופין פטור
    תשלום ערבון למחלקת הדרכים בעריה
    בדיקות בטון מול מעבדה , 400 שח פר בדיקה .

    רישום הערת אזהרה 250 ש"ח
    תשלום ליועצים ע"פ דרישה : שימור , תנועה , כבאות וכו
 
ש- האם סגירת מרפסת מבניה קלה ( פנלית ) מצריכה היתר?
ת- כן , סגירת מרפסת מצריכה היתר בניה בכפוף להוכחת זכויות בניה , גם בניה קלה מצריכה זכויות בניה.