image

21

Jun

בקשה להיתר בניה / שינוי תבע

מהו היתר בניה ? למה נדרשים לכך ? איך עושים את זה?
כל מגרש, בית, בניין, חלה לגביו תכנית "תבע", תכנית בניין עיר, 
תכנית זו הינה תכנית סטאטוטורית המגדרירה: ייעוד (מגורים , מסחר , תעשיה) זכויות בניה,  גובה, מס קומות, מס יח"ד, וכל הוראה רלוונטית אחרת.

כאשר רוצים לבנות בניין חדש או לחילופיו הרחבה לבניין קיים, במידה והבניה/התוספת המבוקשת אפשרית מכוח התכנית החלה (תבע), יש להגיש היתר בניה לוועדה המקומית.
במידה והבניה/התוספת המבוקשת חורגת מהמותר בתכנית החלה (תבע) יש להגיש תבע חדשה לוועדה המקומית או המחוזית. הסמכות לדון בתכנית לפי תיקון 101 לחוק התו"ב.
לאחר אישורה של התכנית ף " מתן תוקף" , יש להגיש היתר מכוחה.
התבע החדשה תציע בניה / הרחבה בכפוף למאושר בתכנית המתאר העירונית. 
בירושלים תכנית המתאר העירונית היא תכנית מתאר 20000 שהתקבלה כמדניות תכנון גורפת ( משום שטרם קבלה תוקף וככל הנראה לא תקבל  ).

נחזור למקרה הראשון : היתר בניה

ההגשה להיתר כאמור תציע בניה/הרחבה מוצעת האפשרית מכוח התכנית ( תבע ) החלה, + הקלות אפשריות. 
הקלות כמותיות ניתן לבקש רק במקרים בהם התבע החלה לפני אוגוסט 89, בבקשה הכוללת הקלות יש לבצע הליך פרסומי לפי סעיף 149 לחוק התו"ב.

באם הוגשו התנגדויות לבקשה, הוועדה תזמן את הצדדים ע"מ לדון בהתנגדות ותפרסם את ההחלטה.
לרוב הוועדה לא תפסול את הבקשה לחלוטין אלא תציע פשרה (תכנונית), לדו' הוגשה התנגדות בגין בקשה לבניית מרפסת זיז בעומק 2 מ', בנימוק שהמרפסת " תחשיך " ותמנע כניסת אור יום, הוועדה תאשר 1.6 מ', ע"מ למזער את הנזק לדייר המתנגד. במקרים אחרים הוועדה תפסול את ההתנגדות ותאשר את הבקשה כפי שהוגשה.
באם מי מהצדדים קובל על ההחלטה, הוא רשאי להגיש ערר תוך 30 יום מיום פרסום החלטת הוועדה המקומית.

מהתכנית תתוקן בהתאם להחלטת הוועדה המקומית/ וועדת ערר (באם הוגש ערר) והבקשה תעבור ל "מילוי תנאים להיתר".
בשלב תנאים להיתר הבקשה להיתר תעבור לאישור טכני (הנושא התכנוני מאחורינו) של המחלקות הרלוונטיות ,כגון : הגא, השבחה, הערת אזהרה, איכות סביבה, תברואה, כבאות, וכו'

בשלב זה ניתן לקבל הצעות מחיר מקבלנים ולהערך לבניה.

לאחר השלמת התנאים כפי שפורטו (בכל בקשה נדרשים תנאים שונים, בהתאם להיקף) מופק ההיתר.